Motion angående åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister. | Sverigedemokraterna i Lomma

Motion angående åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister.

Sverigedemokraterna Lomma har lämnat in en motion den 2019-04-25 till kommunfullmäktige om att åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister.

Motion angående åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister.

Terrorism är vår tids i särklass ondaste krigsföring. Redan 2013 visade utredningar vikten av en strängare lagstiftning, men på grund av två regeringars undfallenhet, står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder, för att skydda våra medborgare och ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas istället besluta om hur man ska agera, om exempelvis en eller flera återvändande IS-terrorist slår sig ned i kommunen.

Den som har anslutit sig till en terrororganisation, exempelvis Islamiska-staten vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, en organisation som bryter mot internationella mänskliga rättigheter, en organisation som förespråkar sexhandel och slavhandel, de individerna har vänt sig bort från vårt samhälle och bör ses som en fiende mot vår nationalstat. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t.ex. försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

I Staffanstorps kommun, har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag till nämnder och styrelser, om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska och personella resurser, tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit i, eller stött terrorism. Dock så befinner sig förslaget i en juridisk gråzon eller kanske till och med bryter mot gällande lagstiftning, det får rättsväsenet avgöra!

Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen.

Det som Lomma kommun kan göra utan att ge sig in i juridiska gråzoner eller bryta mot gällande lagstiftning, är att tydligt uttrycka att dessa mördare inte är välkomna till vår kommun. Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Lomma kommuns område och våra invånare.

Lomma kommunstyrelse måste göra ett uttalande där vi tydligt ställer oss på offrens sida och deras anhöriga. Samtidigt som vi förkastar dessa återvändande IS-terrorister, som genomfört ett folkmord. Lomma kommunstyrelse kommer också med en sådan deklaration signalera att dessa återvändande IS-terrorister helt enkelt inte är välkomna i vår kommun. Genom en sådan deklaration från Lomma kommunstyrelse står också Lomma kommun upp för mänskliga rättigheter och mot extremismen. Lomma kommunstyrelse ställer sig på rätt sida av historien, samt arbetar förebyggande för att göra Lomma tryggare.

Den 30 mars 2019 presenterade Stockholm stad resultatet av samtal med Polisens Krigsbrottskommission och Åklagarmyndigheten om misstänkta IS-terrorister som återvänder till Sverige. Samtliga straffmyndiga personer kommer att utredas för krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten.

Stockholms stad kommer att ge instruktioner till socialtjänsten för att säkerställa att information om terror- och krigsbrott kommer polisen och åklagarmyndigheten till del. Det kommer att ske i enlighet med vad socialtjänstlagen medger, det vill säga för begångna brott med över ett år på straffskalan.

Redan idag bryter socialtjänsten sekretessen när det gäller exempelvis barnmisshandel. På samma sätt är det nödvändigt att Lomma kommun bidrar till att lagföra terrorister. Det här är ett tydligt exempel på samarbete och samhandling med polis och åklagare som även Lomma kommun skall göra.

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lomma:

Att Lomma kommunstyrelse tydligt deklarerar, den som deltagit i, eller understött terrorism t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Lomma kommun.

Att Socialnämnden får i uppgift, precis som i Stockholm stad, att dela med sig av den information man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Att Socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister inför varje nämndssammanträde.

Att Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi kommunpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

Läs motionen i PDF här.