Vår Politik | Sverigedemokraterna i Lomma

Vår Politik

 

Vår politik i Lomma

Här kan ni se våra viktigaste frågor samt vilken politik vi vill driva i kommunen

 

Skolan

Vi i Sverigedemokraterna Lomma vill verka för att Lomma kommun återigen skall bli Sveriges bästa skolkommun.

Det är viktigt att vi ser till elevernas bästa och värnar om vår skolpersonal. Bemanningen i skolan måste öka generellt. Låt våra pedagoger få arbeta med det som de är utbildade för samt ge dem tid och möjlighet att kunna skapa kreativa och intressanta lektioner. Med färre elever i skolklasserna skapas ett lugnare klimat på lektionerna, vilket ger pedagogerna möjlighet till kreativitet och engagemang för varje enskild elev. För att skapa en lugn och trygg miljö i skolan krävs det fler vuxna som stöd för eleverna. Att införa skolvärdar ger oss rätt förutsättningar för att kunna uppnå detta men även för att förebygga mobbning, drogproblem och skadegörelse i skolorna.

Vi har tagit emot fler nyanlända till vår kommun. Många av dessa har inte fullgod skolgång och behöver därför extra insatser för att uppnå den kunskapsnivå som våra vanliga elever har. Vi vill därför införa en beredskapsskola för de nyanlända där de kan få den hjälp och stöd de behöver utifrån sina behov.

 

Äldreomsorgen / En värdig ålderdom

Vi i Sverigedemokraterna Lomma vill verka för att äldreomsorgen i vår kommun präglas av valfrihet och hög kvalitet.

Som äldre skall möjligheten finnas att själv kunna bestämma när och hur stöd och service ges. Du skall ha rätt att kunna välja mellan att vårdas hemma eller på ett äldreboende. Likaså skall Du ha rätt att kunna välja mellan olika maträtter eller om Du vill komma ut i friska luften.

Det skall vara en garanti i vår kommun att äldre sammanboende makar skall ha rätt att bo tillsammans i ett äldreboende när en av makarna har behov av det. För att äldreomsorgen i vår kommun skall kunna uppnå målen krävs det att vårdpersonalen ges tillräckliga resurser i form av utbildning, bemanning och goda arbetsvillkor. Därigenom kan de med sitt arbete bidra till att våra äldre känner trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.

Historiskt sett har det funnits goda grunder att lämna ut verksamheter som äldreboende och hemtjänst på entreprenader till privata aktörer. En entreprenör bedriver verksamheten effektivt, men kan inte göra mer än vad de är begränsade till i kommunavtalet.

För att fullt ut vid varje tillfälle kunna tillgodose både helheten inom verksamheten för brukare och personal, liksom en rimlig och mänsklig hänsyn till berörda individer, samt tillgodose valmöjligheten, krävs att en del av äldrevården övergår och bedrivs i kommunal regi. Vår kommun är definitivt kompetent nog för att driva sin äldrevård själv.

Det är ju faktiskt kommunens ansvarsområde att se till att våra äldre får en värdig ålderdom.

 

Tryggheten

För att ett samhälle ska fungera så krävs det att tryggheten fungerar optimal.

Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet. Därför verkar vi Sverigedemokrater i Lomma för att bibehålla och utöka vår bemannade polisstation i Lomma kommun. Vi skulle även vilja se en utökning av kamerabevakning på våra offentliga platser i Lomma kommun, för att förhindra skadegörelse, våld, brottslighet.

 

Strandstråket

Vi i Sverigedemokraterna Lomma vill verka för att strandstråksvisionen fullföljs i enlighet med Lomma Kommuns övergripande mål och riktlinjer 2011-2014.

Stranden skall göras tillgänglig för allmänheten och det skall vara möjligt att göra en strandpromenad mellan våra två större tätorter Lomma och Bjärred. I samband med detta bör den fortsatta utbyggnaden av erosionsskyddet längs hotade avsnitt av vår kuststräcka fortsätta med sk flexplattor. Höststormarna bidrar till att stora delar av strandlinjen försvinner ut i Öresund.

 

Lommabanan

Vi i Sverigedemokraterna Lomma vill verka för en utbyggnad av persontrafiken på Lommabanan.

Vi vill även verka för att ett yttre godsspår byggs utanför de tätbebyggda områdena i kommunen. En utbyggnad av persontrafiken ger ett ökat kollektivt resande och minskad bilpendling vilket leder till positiva miljöeffekter. Med ett yttre godsspår kan negativa effekter av godstrafiken som störande buller och transport av farligt gods undvikas. Idag går 12 godståg genom Lomma per dygn och inom ett år beräknas den siffran ha ökat till ca 20 tåg per dygn. Risken att behöva evakuera människor vid en potentiell urspårning i ett tätbebyggt område ökar således med tiden.